Online Library Services

ภายในห้องสมุดมีบริการออนไลน์ทั้งด้านการสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด วิจัย วิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบริการจองห้องค้นคว้า จองหนังสือ ยืมต่อออนไลน์
รวมทั้งบอกขั้นตอนการจองห้อง จองหนังสือและยืมต่อออนไลน์ อีกทั้งมีวิธีเช็คหนังสือที่ยืมปัจจุบันและค่าปรับ

  • Search
  • eBook
  • Online

สืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด [OPAC]
>>>> LIBERTY

Liberty เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ใน ศูนย์วิทยบริการ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง **สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้**

สืบค้นวิทยานิพนธ์ มรภ.อุดรธานี [DCMS]
>>>> Digital Collection Management System

เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกและปริญญาโทของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที ** สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้**

วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบต่างๆ

  • วีดีโอสาธิตการจองห้องค้นคว้า [Meeting Room]

  • วีดีโอสาธิตการยืมหนังสือต่อออนไลน์ [ระบบ Liberty]