จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน

เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2556  ศูนย์วิทยบริการ  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปดำเนินงานด้านห้องสมุดให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี