ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
 
 

วัน - เวลาให้บริการ

พิมพ์

ภาคเรียนปกติ

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08 : 00 – 19 : 00 น.

วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ

 

ปิดภาคเรียน

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08 : 00 – 17 : 00 น.

วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ

 

ระเบียบในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

พิมพ์

ระเบียบในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

1. การยืม (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืม)

1.1 การยืมทรัพยากรทุกครั้ง สมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก พร้อมด้วยทรัพยากรที่ ต้องการยืมด้วยตัวเอง

1.2 สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรที่ระบุให้ยืมออกได้ หากไม่มีผู้อื่นจอง

1.3 ศูนย์วิทยบริการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนทรัพยากร ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ยืมในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจดูความชำรุด เสียหายของทรัพยากรก่อนการยืมทุกครั้ง หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ ทราบทันที มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากรที่ยืม

2. การคืน (คืนแทนกันได้)

2.1 ต้องคืนทรัพยากรตามกำหนดวันที่ ที่แจ้งไว้ในบัตรกำหนดส่ง

2.2 แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก พร้อมทรัพยากร

3. การจอง

3.1 สมาชิกต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอจองทรัพยากรที่ต้องการ

3.2 สมาชิกสามารถจองทรัพยากรได้ครั้งละ 3 วัน หากครบกำหนดแล้วสมาชิกไม่มาติดต่อขอรับทรัพยากรที่จอง ทางห้องสมุดถือว่าการจองทรัพยากรนั้น ๆ สิ้นสุดลง

4. การขอใช้หนังสือรอดำเนินการ

4.1 ผู้ใช้ตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรที่ต้องการจากหน้าจอ OPAC

4.2 หากพบว่ามีสถานภาพเป็น On Process และต้องการที่จะขอใช้ทรัพยากรดังกล่าวภายในศูนย์วิทยบริการ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้หนังสือรอดำเนินการ

4.3 หากต้องการยืมทรัพยากรดังกล่าวให้ติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับ ทรัพยากรดังกล่าวโดยด่วน และมาติดต่อขอรับตาม วันที่ ที่เจ้าหน้าที่นัด ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 2

5. การตรวจสอบรายการยืมและการจอง

5.1 สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืม และการจองได้ด้วยตนเองที่   หน้าจอ OPAC โดยกดปุ่ม

5.2 ใส่รหัสนักศึกษาที่บรรทัดแรก และใส่รหัส PIN CODE ที่บรรทัดที่ 2 โดยค่าเริ่มต้นของผู้ใช้คือ 9999

ขั้นตอนการยืมต่อ

พิมพ์

การยืมต่อ

1. การยืมต่อหนังสือ Online

2. การยืมต่อผ่านเคาน์เตอร์บริการ

ในการยืมต่อหนังสือ Online จำเป็นต้องใช้ user และ password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ  user และ password

*เงื่อนไขการยืมต่อ

  1. นักศึกษา User ให้ใช้รหัสนักศึกษาเท่านั้น
  2. อาจารย์และพนักงาน User ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด
  3. ไม่สามารถยืมต่อได้ ติดต่อกันสองครั้งและยืมต่อได้รายการละ 1 ครั้งเท่านั้น และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง
  4. จะสามารถยืมต่อได้อีกครั้งจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดก่อน
  5. ในกรณีที่หนังสือที่จะยืมต่อมี การจอง ต้องให้สิทธิ การจอง ก่อน

ขั้นตอนการใช้งานยืมต่อหนังสือ Online

1. เปิด Internet Explorer ช่อง Adress ระบุ : liberty.udru.ac.th  คลิกที่ Login

2.หน้า Login ใส่ User และ password จากนั้นกด Login

3. จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น (Opac) จากนั้นคลิกในส่วนของเมนู Current Loan จะมี (1) คือจำนวนหนังสือที่เราได้ยืมปัจจุบันมีทั้งหมด 1 รายการ

4. จะแสดงรายการหนังสือที่เรายืมทั้งหมดมี 1 รายการ  ช่อง [Title คือ รายการหนังสือ] , [Date out คือ วันที่ยืม], [Date due คือ วันที่คืน], [Renew คือ ยืมต่อ]

 คือ ยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก

 คือ ยืมต่อทั้งหมด

ในรายการนี้ ยืมวันที่ 18 October, 2013 ส่งวันที่ 19 October, 2013 ในการยืมต่อนั้น ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Renew แล้วกด 

5. จะแสดงรายการหนังสือที่ทำการยืมต่อ โดยวันที่ส่งจะเปลี่ยนเป็น 25 October, 2013 คือ นับจากวันที่ยืมต่อไปอีก 7 วัน 

 

สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

พิมพ์

การให้บริการยืมทรัพยากร

1. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ตารางแสดงจำนวนทรัพยากรและระยะเวลาที่ให้ยืม

ประเภททรัพยากร

นักศึกษา

ข้าราชการพลเรือน

อาจารย์

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต

ลูกจ้างประจำ

อาจารย์พิเศษ

อนุปริญญา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานอาจารย์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

-

-

-

พนักงานราชการ

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

1. วัสดุตีพิมพ์

5 เล่ม

7 วัน

10 เล่ม

7 วัน

10 เล่ม

14 วัน

5 เล่ม

7 วัน

10 เล่ม

1 ภาคเรียนการศึกษา

  1.1 หนังสือทั่วไป

                 

  1.2 สิ่งพิมพ์พิเศษ

                 

  1.3 หนังสือบริการชั้นปิด

                 

1.4 หนังสือตลาดหลักทรัพย์

                 

  1.5 วารสารตลาดหลักทรัพย์

5 ฉบับ

3 วัน

5 ฉบับ

3 วัน

6 ฉบับ

3 วัน

5 ฉบับ

3 วัน

5 ฉบับ

3 วัน

2. วัสดุไม่ตีพิมพ์

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

  2.1 CD-Rom

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

  2.2 แผ่นดิสก์เก็ต

                   

  2.3 เทปตลับ

                   

3.  หนังสือสำรอง

1 ตลับ

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

 หมายเหตุ หนังสือสำรองยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไปและส่งคืนก่อนเวลา 10.00 น.  ของวันกำหนดส่ง 

 

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืม

2.1 วารสารและหนังสือพิมพ์

2.2 หนังสือรอดำเนินการ

2.3 หนังสืออ้างอิงและหนังสืออุดรคดีศึกษา

2.4 หนังสือราชกิจจานุเบกษา

2.5 โสตทัศนวัสดุทุกประเภท ยกเว้นโสตทัศนวัสดุที่มาพร้อมกับหนังสือ

ขั้นตอนการจองหนังสือ

พิมพ์

การจองหนังสือ

1. การจองหนังสือ Online

2. การจองผ่านเคาน์เตอร์บริการ

ในการจองหนังสือ Online จำเป็นต้องใช้ user และ password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ  user และ password

*หมายเหตุ

  1. นักศึกษา User ให้ใช้รหัสนักศึกษาเท่านั้น
  2. อาจารย์และพนักงาน User ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด

ขั้นตอนการใช้งานการจอง

1. เปิด Internet Explorer ช่อง Adress ระบุ : liberty.udru.ac.th

2. คลิกที่ Login และใส่ User และ password จากนั้นกด Login

3. จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น (Opac) ในหน้านี้สามารถตรวจสอบรายการยืม-คืน การค้างหนังสือ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

4. กรอกชื่อหนังสือที่ต้องการที่ช่อง [ General search term ... enter here ] แล้วกด Go หรือ Enter

5. จะแสดงรายการหนังสือ

6. จากนั้นเลือกรายการหนังสือที่ต้องการจอง

7. หลังจากเลือกรายการแล้วคลิก   เพื่อกำหนดการจองหนังสือ ช่อง [ Copy being reserved] เลือกเล่มที่ต้องการ แล้วกด บันทึก