ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
 
 

e-Journal

พิมพ์

e-Journal

1. SpringerLink eJournal

เป็นสานักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสหสาขา (Multidisciplinary) คือ ครอบคลุมในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ : การออกแบบและสถาปัตยกรรม (Architecture and Design), วิศวกรรม (Engineering), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(Computer Science), ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy), เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Materials Science) และ Medicine เป็นต้นสาขาสังคมศาสตร์ : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Life Science), กฏหมาย (Law), การศึกษา (Education) เป็นต้นสาขามนุษยศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ (History), บรรณรักษศาสตร์ (Library Science), วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) เป็นต้น


 2. ACM Digital Library


เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Macbinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไว้อาทิ เช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร Transactions เป็นต้นละเอกสารประกอบการประชุม โดยให้การสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ถึงปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม


3. ACS Publications


เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995


4. ISI Web of Science


เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากวารสารประมาณ 8 ,900 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน


5. ProQuest ABI/INFORM Complete


แหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ แนวโน้มเทคนิคการจัดการกลยุทธ์ และ ประเภทอุตสาหกรรม การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสาร และ สุขภาพ มากกว่า 1100 ชื่อ และยังให้บทความ เกี่ยวกับสารสนเทศมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื้อหาของฐานข้อมูล เป็นดรรชนีและสาระสังเขป บทความ จากวารสารสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้มากกว่า 800 รายชื่อ


6. SciVerse ScienceDirect


เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม(Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier สำนักพิมพ์ Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆอีก 10 สำนักพิมพ์ ประกอบด้วย วารสาร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์กว่า 1,200 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1997- ปัจจุบัน


7. EBSCO Publishing


Acedemic Search Premier เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และอีกมากมาย

Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมด มากกว่า 1,870 ชื่อเรื่องเป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่องทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้าน การศึกษา ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก ไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง และยังมีหนังสือ, งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย

Computers & Applied Sciences Complete ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมขอบ เขตการวิจัย และการพัฒนาในสาขาวิยาการคอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร อีกกว่า 950 ฉบับ

H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest/Popula Education, Biological & Agricultural Science มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1981 – ปัจจุบัน


8. Emerald

เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ