ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
 
 

e-Books

พิมพ์

e-Books


1.iGLibrary – All Collection

ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่าง ๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วย Tools และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer "

URL : http://portal.igpublish.com


2. NetLibrary 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ OCLCครอบคลุมทุกสาขาวิชา จำนวน 5,962 ชื่อเรื่อง และหนังสือ Publicly Access Collection เพิ่มเติมจำนวน 3,400 เล่ม สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ)


3. SpringerLink E-Book

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF ประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือจำนวน 2,207 ชื่อเรื่อง (สกอ. บอกรับ)


4. eBrary Subscription

เป็น ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 80,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation