ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
 
 

e-Thesis

พิมพ์

e-Thesis

1. DCMS (Digital Collection Management System)

เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกและปริญญาโทของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงข้อมูลท้องถิ่น กฤตภาค และรายชื่อหนังสือใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที *** สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้***


2. TDC ตามโครงการของ ThaiLis

เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยบทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย

*** สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ แต่ถ้าต้องการเปิดดูข้อมูลฉบับเต็มต้องสมัครสมาชิก ท่านจะสามารถ Download ได้วันละ 10 ชื่อเรื่อง***


3. CHE PDF Dissertation Full Text

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ในทุกสาขาวิชา (สกอ. บอกรับ)


4. ProQuest Dissertations & Theses: Full Text

ครอบคลุมสาระสังเขปและฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา (สกอ. บอกรับ) เช่น

1. สหสาขา (Multidisciplinary)
    - การออกแบบและสถาปัตยกรรม(Architecture and Design)
    - วิศวกรรม (Engineering)
    - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
    - ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy)
    - เคมีและวัสดุศาสตร์(Chemistry and Materials Science)
    - การแพทย์ (Medicine)

2. สาขาสังคมศาสตร์
    - บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Businessand Life Science)
    - กฏหมาย (Law)
    - การศึกษา (Education)

3. สาขามนุษยศาสตร์
    - ประวัติศาสตร์ (History)
    - บรรณารักษศาสตร์(Library Science)
    - วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)