ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home การสมัครสมาชิก
 
 

การทำบัตรสมาชิก

พิมพ์

1. การทำบัตรสมาชิก

1.1 นักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.2 อาจารย์และข้าราชการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 1 รูป เพื่อติดต่อขอทำบัตรสมาชิก

1.3 อาจารย์พิเศษ พนักงานอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัดมาแสดงพร้อมรูป ถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป สถานภาพสมาชิกสิ้นสุดเมื่อสถาบันบอกเลิกจ้าง

1.4 บุคคลภายนอก ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยนำรูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป และบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวมาแสดง และเสียค่าธรรมเนียมดังนี้ - นักเรียนเสียค่าสมาชิก 30 บาท / ปี - บุคคลทั่วไป และนักศึกษาเสียค่าสมาชิก 50 บาท / ปี

2. การต่ออายุบัตรสมาชิก

2.1 นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหากไม่ค้างส่งทรัพยากร หรือค้างค่าปรับ กับทางศูนย์วิทยบริการ และยังคงสภาพนักศึกษา ของทางสถาบันอยู่ ทางศูนย์วิทยบริการ จะต่ออายุสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ

2.2 บุคคลภายนอก ให้นำบัตรสมาชิกเดิม พร้อมรูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 1 รูป มาขอต่ออายุสมาชิก ในอัตราค่าธรรมเนียม   ตามข้อ 4.1.4

2.3 หากสมาชิกทุกประเภททำบัตรสมาชิกหาย และประสงค์ จะทำบัตรใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 20 บาท