ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ติดต่อ ฝ่ายงานต่างๆ

z3ฝ่ายงานธุรการ
โทร : 042-211040-49 ต่อ 1601


database-development-30417 copy

งานบริการยืม - คืน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1602


data-folder-icon

งานดูแลฐานข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1165


cart

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1604


search2

งานบริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1165


camera-film-icon1-1024x819 copy

งานบริการสื่อ โสตฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1607


aut

งานวิเคราะห์หมวดหมู่สารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1609