วิธีปฏิบัติในการยืมและคืน

วิธีปฏิบัติในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

1. การยืม (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืม)

1.1 การยืมทรัพยากรทุกครั้ง สมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก พร้อมด้วยทรัพยากรที่ ต้องการยืมด้วยตัวเอง

1.2 สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรที่ระบุให้ยืมออกได้ หากไม่มีผู้อื่นจอง

1.3 ศูนย์วิทยบริการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนทรัพยากร ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ยืมในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจดูความชำรุด เสียหายของทรัพยากรก่อนการยืมทุกครั้ง หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ ทราบทันที มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากรที่ยืม

2. การคืน (คืนแทนกันได้)

2.1 ต้องคืนทรัพยากรตามกำหนดวันที่ ที่แจ้งไว้ในบัตรกำหนดส่ง

2.2 แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก พร้อมทรัพยากร

3. การจอง

3.1 สมาชิกต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอจองทรัพยากรที่ต้องการ

3.2 สมาชิกสามารถจองทรัพยากรได้ครั้งละ 3 วัน หากครบกำหนดแล้วสมาชิกไม่มาติดต่อขอรับทรัพยากรที่จอง ทางห้องสมุดถือว่าการจองทรัพยากรนั้น ๆ สิ้นสุดลง

4. การขอใช้หนังสือรอดำเนินการ

4.1 ผู้ใช้ตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรที่ต้องการจากหน้าจอ OPAC

4.2 หากพบว่ามีสถานภาพเป็น On Process และต้องการที่จะขอใช้ทรัพยากรดังกล่าวภายในศูนย์วิทยบริการ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้หนังสือรอดำเนินการ

4.3 หากต้องการยืมทรัพยากรดังกล่าวให้ติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับ ทรัพยากรดังกล่าวโดยด่วน และมาติดต่อขอรับตาม วันที่ ที่เจ้าหน้าที่นัด ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 2

5. การตรวจสอบรายการยืมและการจอง

5.1 สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืม และการจองได้ด้วยตนเองที่   หน้าจอ OPAC โดยกดปุ่ม

5.2 ใส่รหัสนักศึกษาที่บรรทัดแรก และใส่รหัส PIN CODE ที่บรรทัดที่ 2 โดยค่าเริ่มต้นของผู้ใช้คือ 9999