มารยาทในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

มารยาทในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

1. ต้องเคารพต่อสถานที่ราชการ โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

2. ต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น

3. หนังสือ หรือสัมภาระอย่างอื่นให้นำไปเก็บไว้ใน Locker ที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให้ ทั้งนี้ไม่รวมสิ่งของมีค่า ถ้าเกิดการสูญหาย ศูนย์วิทยบริการ จะไม่รับผิดชอบ

4. ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือปรับเครื่องมือสื่อสารให้เป็นระบบสั่น และห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ภายในศูนย์วิทยบริการ

5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่ม เข้าศูนย์วิทยบริการ

6. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิด เข้าศูนย์วิทยบริการ

7. ห้ามเล่นการพนัน และเกมในศูนย์วิทยบริการ

8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์วิทยบริการ

9. ห้าม ตัด ฉีก กรีด ขีดเขียน หรือขโมยหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของศูนย์วิทยบริการ

10. ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เอกสาร และสิ่งของก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ ถ้าประตูควบคุมเกิดสัญญาณดังขึ้น      

11. ไม่นำทรัพยากรที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากศูนย์วิทยบริการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ

12. ในการใช้หนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปวางไว้ที่ชั้นพักที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให้      

13. ต้องนำทรัพยากรที่ยืมไปส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนด หรือก่อนกำหนด เมื่อเลิกใช้แล้ว

14. ทรัพยากรที่ยืมไปจากศูนย์วิทยบริการควรจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำลาย หรือทำให้เปรอะเปื้อน

15. ไม่ควรทำงานอื่น นอกเหนือจากการอ่านและศึกษาค้นคว้า

16. ให้ความร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ และแจ้งให้บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการทราบ

17. ผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการต้องปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งของ   ศูนย์วิทยบริการโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังนี้

17.1 ตักเตือน

17.2 เชิญออกจากศูนย์วิทยบริการ

17.3 ตัดสิทธิ์การใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

17.4 พักการเรียน