New
66

ชื่อเรื่อง : โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

ผู้แต่ง    : พระครูภาวนาธรรมาภินันท์

สารบัญ :   --พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                 --พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

                 --โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

                 --ผลการดำเนินโครงการ

                 --ประมวลภาพกิจกรรม

 URL : โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา