New
02216421

ชื่อเรื่อง : แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ผู้แต่ง    : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

สารบัญ :   --ความเป็นมาและความจำเป็นของแผนพัฒนาการเมือง

                 --สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                 --วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ 2

                 --พนธกิจและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการเมือง

                 --การขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ

 URL : แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)