โครงการพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัยและบทความภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัยและบทความภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกียรติเชิญบุคลากรศูนย์วิทยบริการไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าราวมโครงการ ในหัวข้อ "การสืบค้นข้อมูลทางการวิจัย"