บริการยืมวารสารฉบับล่วงเวลา

บริการยืมวารสารฉบับล่วงเวลา

ศูนย์วิทยบริการเปิดให้บริการยืม-คืนวารสารฉบับล่วงเวลา ผู้ใช้บริการสามารถยืมวารสารฉบับล่วงเวลากลับบ้านได้

ระเบียบการใช้บริการ

1. ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดในการยืมทุกครั้ง

2. ผู้ใช้ต้องไม่ค้างค่าปรับในสิทธิ์การยืม

3. มีกำหนดระยะเวลา 5 เล่ม / 1 สัปดาห์

4. สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายงานวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ โทร. 042-211040 ต่อ 1601