แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ บัดนี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวบรวมแนงปฏิบัติที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเอกสารได้ที่ https://library.msu.ac.th 

msu-1