ประวัติศูนย์วิทยบริการ

pic011

 ความเป็นมาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีนั้น  (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอำนวยการ เป็นห้องสมุดขนาด 4  ห้องเรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารคณะวิทยาการจัดการ) ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดจึงได้จัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท สร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น (ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์) สร้างเสร็จและเปิดบริการเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2517 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณ  ให้จัดสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 6 ชั้น เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540  เรียกชื่อว่าสำนักวิทยบริการ สำนักฯ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสามารถให้บริการได้ สะดวกรวดเร็ว