ปรัชญา วิสัยทัศน์ พัธกิจ

ปรัชญา

บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งรวบรวมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศ อย่างสะดวกรวดเร็ว และครบถ้วน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัยของมหาวิทยาลัย

2. เป็นแหล่งเผยแพร่และบริการสารสนเทศแก่สังคม 

3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง