เนื้อหา

ebook udru

ผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

1 1 1 1
Atcharaporn Jampawan เอกชัย จารุเนตรวิลาส อัครพล สีหนาท เอกศักดิ์ เฮงสุโข
Building Vocabulary from Word Roots  อาหารฟังก์ชัน
Functional Foods
เทคโนโลยีเครื่องเสียง
Audio Technology
กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Phisical Activities for Early Childhood
Office of General Education
Udon Thani Rajabhat University
2014
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2558
สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 1  1  1 ปก2
 อนันต์ นิ่มทวัฒน์  อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์  อภิชัย แพนพา  อภิชัย แพนพา
 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ  แคลคูลัส 1
 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2555
 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2558
 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2554
 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2554

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 1  ปก2  1  ปก1
 อริยพงษ์ พลั่วพันธ์  อริยพงษ์ พลั่วพันธ์  เบญญาภา โสอุบล  ชาติชาย ม่วงปฐม
 ตำราหน่วยวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม  วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  การบัญชีเพื่อการจัดการ  ทฤษฎีการสอน
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2558
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2558
 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2554
 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

ปก2 ปก1  ปก2 1 
 ชาติชาย ม่วงปฐม  ชยานนท์ ฮมแสน  ชยานนท์ ฮมแสน โชคชัย เดชรอด
 การพัฒนาหลักสูตร  สถิติเบื้องต้น  การคิดและการตัดสินใจ การเงินธุรกิจ 
 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2558
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2558
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การเงิน)
คณะวิทยาการจัดการ
2557 

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 1  ปก1  1  1
 ชมพูนุท สงกลาง  ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล  Atcharaporn Jampawan เอกชัย จารุเนตรวิลาส
 มลพิษสิ่งแวดล้อม  พีชคณิตนามธรรม 1

Instructional Materials Reading
and Writing English 
for General Purposes

 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2559
 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555
  The Office of General Education
Udon Thani Rajabhat University
2014
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 1  1  ปก1  ปก2
 อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์  อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์  บุษกร สุขแสน   บุษกร สุขแสน
 การจัดการธุรกิจการเกษตร  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  การบริหารการพัฒนา  การประเมินผลโครงการ
 คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555
 ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
 ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 1  1  1  1
 ชาตรี ชุมแสน  เชิดชาย บุตดี  ชมพูนุช สงกลาง  Chutima Intarapanich
 จริยธรรมกับชีวิต  วิถีโลก  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  English for Cuisne and Food Service
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556
 Udon Thani Rajabhat University 2015

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 1  1  1  1
 ชวลิต อธิปัตยกุล Kittiporn Nonkukhetkhong  นิราวรรณ อนันตสุข  พนา ดุลยพัชร์
 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต English Form and Use 1  เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555
English Program 
Faculty of Humanities and Social Sciences
Udon Thani Rajabhat University
2014
 คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2556
 เอกสารประกอบการสอน  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารประกอบการสอน
 1  1  1  ปก1
 เพียว ผาใต้  ระวี พรหมหลวงศรี  สุทธิชัย หล่อตระกูล  วัลลภ เหมวงษ์
 เคมีสำหรับวิศวกร  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Engineering 1
 กฎหมายธุรกิจ  ทฤษฎีจำนวน
 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556
 คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 ปก2  1  1  1
 วัลลภ เหมวงษ์  เขมณัฐ ภูกองไชย  กมลมาลย์ คำแสน  คณิศร จี้กระโทก
 แคลคูลัส 1
Calculus 1
 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย
Analysis of thai Textbooks
 เครืข่ายคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556
 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2558
 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

ปก1 ปก2 1 ปก1
ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล กฤษณพงศ์ สมสุข มานน เขียวประจวบ
การบัญชี การเงิน การบัญชีชั้นกลาง 1 วงจรดิจิทัลและลอจิก
Digital and Logic Circuits
การจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ
Business Logistics Management
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
 คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

ปก2 1 1 ปก1
มานน เขียวประจวบ ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ ณัฏฐานุช เมฆรา นวรัตน์ บุญภิละ
การจัดการการดำเนินงาน วิถีโลก กฎหมายธุรกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุดร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555
สาขาสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2554

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

ปก2 1 1 1
นวรัตน์ บุญภิละ นิพล สังสุทธิ ปณิธาน เมฆกมล บรรณญัติ บริบูรณ์
วิถีไทย พื้นถิ่นอุดรธานี หลักการพื้นฐานทางการแก้ปัญหาและการโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า

สาขาสังคมศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2554

 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2557

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2555

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

chananda sin 1 1 1
ชนญัฎา  สินชื่น   ดร.นครชัย  ชาญอุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนทร สุทธิบาก   
วางแผนกำไรและควบคุม การวจิัยทางการศึกษา  กลศาสตร์ของไหล   
 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2559

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2559

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี
2558