แนวคิดในการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยบริการในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรม การจัดการความรู้ เป็นครั้งแรก ทำหน้าที่จัดการความรู้ภายในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีแนวคิด ในการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล และความรู้จากการเรียนรู้ มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งบันประสบการณ์ เทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน รวมทั้ง การจัดเก็บองค์ความรู้อย่างมีระบบ สามารถสืบค้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างทั่วถึง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝ่ายงานและองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ทางฝ่าย พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้เลือกประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : กรณีการลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC21 สำหรับหนังสือ

ขอบเขตการจัดการความรู้

1. การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการลงรายการบรรณานุกรม ตามหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC21 สำหรับหนังสือ มาจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อทำความเข้าใจและทราบถึงหลักการการลงรายการบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ตรงตาม ความต้องการมากที่สุด

2. การจัดการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น

3. การจัดให้มีการนำความรู้ในการปฏิบัติงานจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ในองค์กร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิทยบริการมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน สู่ความเป็นเลิศ

3. เพื่อลดความผิดพลาด และความล่าช้าในการดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

4. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานประจำ

5. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC21 สำหรับหนังสือ จากบุคลากรในฝ่ายงาน จัดทำเป็นคู่มือการลงรายการต้นแบบของ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6. เพื่อสามารถสร้างข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือที่ได้มาตรฐาน ส่งเข้าร่วมกับโครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) และมีจำนวนระเบียนขั้นต่ำที่ส่งเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5,000 ระเบียน

7. เพื่อสร้างบุคลากรใหม่ ทดแทนบุคลากรที่กำลังจะเกษียณให้สามารถทำงานแทนกันได้

Ebooks