ขั้นตอนการจอง Online

การจองหนังสือ

1. การจองหนังสือ Online

2. การจองผ่านเคาน์เตอร์บริการ

ในการจองหนังสือ Online จำเป็นต้องใช้ user และ password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ  user และ password

*หมายเหตุ

  1. นักศึกษา User ให้ใช้รหัสนักศึกษาเท่านั้น
  2. อาจารย์และพนักงาน User ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด

ขั้นตอนการใช้งานการจอง

1. เปิด Internet Explorer ช่อง Adress ระบุ : liberty.udru.ac.th

2. คลิกที่ Login และใส่ User และ password จากนั้นกด Login

3. จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น (Opac) ในหน้านี้สามารถตรวจสอบรายการยืม-คืน การค้างหนังสือ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

4. กรอกชื่อหนังสือที่ต้องการที่ช่อง [ General search term ... enter here ] แล้วกด Go หรือ Enter

5. จะแสดงรายการหนังสือ

6. จากนั้นเลือกรายการหนังสือที่ต้องการจอง

7. หลังจากเลือกรายการแล้วคลิก   เพื่อกำหนดการจองหนังสือ ช่อง [ Copy being reserved] เลือกเล่มที่ต้องการ แล้วกด บันทึก