e-Books

e-Books


1. NetLibrary

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ OCLCครอบคลุมทุกสาขาวิชา จำนวน 5,962 ชื่อเรื่อง และหนังสือ Publicly Access Collection เพิ่มเติมจำนวน 3,400 เล่ม สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ)


2. SpringerLink E-Book

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF ประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือจำนวน 2,207 ชื่อเรื่อง (สกอ. บอกรับ)


 

Ebooks