ค่าบริการและอื่น

ค่าบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

กำลังปรับปรุง


ค่าปรับและการชำระค่าชำรุดและสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ

1. สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมได้ ต้องเสียค่าปรับ วันละ 5 บาท / เล่ม / แผ่น / ตลับ / ม้วน      

2. หนังสือสำรอง ต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 2 บาท แต่ไม่เกินวันละ 20 บาท

3. ในกรณีที่ทรัพยากรเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

3.1 ผู้ใช้บริการต้องซื้อมาทดแทน หากไม่สามารถซื้อมาทดแทนให้ได้   จะต้องชำระค่าเสียหายเป็น 2 เท่าของราคาทรัพยากรนั้น

3.2 กรณีเป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้องชำระค่าถ่ายเอกสารตามราคาที่ถ่ายเป็น 2 เท่าของจำนวนหน้าของสิ่งพิมพ์

3.3 รวมกับค่าเตรียมทรัพยากรออกบริการอีก 50 บาท / เล่ม และในกรณีที่ผู้ใช้บริการมาแจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่งต้องชำระค่าปรับเป็น รายวันด้วย

4. ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากร จะถูกถอนสิทธิในการยืม จนกว่าจะชำระเงินให้เรียบร้อย

5. ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาที่มีหนี้สินกับศูนย์วิทยบริการ หากไม่ดำเนินการ  ให้เรียบร้อย ศูนย์วิทยบริการจะเสนอสถาบัน เพื่อระงับการรับรองผลการศึกษา  และหลักฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาจนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย

6. ผู้ที่ทำลายทรัพยากร หรือนำทรัพยากรออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม จะถูกปรับเท่ากับราคาของทรัพยากร และงดยืม 1 ภาคเรียน และศูนย์วิทยบริการจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คุณอยู่ที่: Home บริการของเรา ค่าบริการและอื่น