สิทธิในการยืมทรัพยากร

การให้บริการยืมทรัพยากร

1. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ตารางแสดงจำนวนทรัพยากรและระยะเวลาที่ให้ ยืม

ประเภททรัพยากร

นักศึกษา

ข้าราชการพลเรือน

อาจารย์

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต

ลูกจ้างประจำ

อาจารย์พิเศษ

อนุปริญญา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานอาจารย์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

-

-

-

พนักงานราชการ

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

1. วัสดุตีพิมพ์

7 เล่ม

7 วัน

15 เล่ม

7 วัน

15 เล่ม

14 วัน

7 เล่ม

7 วัน

15 เล่ม

1 ภาคเรียนการศึกษา

  1.1 หนังสือทั่วไป

                 

  1.2 สิ่งพิมพ์พิเศษ

                 

  1.3 หนังสือบริการชั้นปิด

                 

1.4 หนังสือตลาดหลักทรัพย์

                 

  1.5 วารสารตลาดหลักทรัพย์

5 ฉบับ

3 วัน

5 ฉบับ

3 วัน

6 ฉบับ

3 วัน

5 ฉบับ

3 วัน

5 ฉบับ

3 วัน

2. วัสดุไม่ตีพิมพ์

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

แผ่น

7 วัน

  2.1 CD-Rom

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

/ ตลับ

 

  2.2 แผ่นดิสก์เก็ต

                   

  2.3 เทปตลับ

                   

3.  หนังสือสำรอง

1 ตลับ

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

1 เล่ม

1 วัน

 หมายเหตุ หนังสือสำรองยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไปและส่งคืนก่อนเวลา 10.00 น.  ของวันกำหนด ส่ง     

 

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืม

2.1 วารสารและหนังสือพิมพ์

2.2 หนังสือรอดำเนินการ

2.3 หนังสืออ้างอิงและหนังสืออุดรคดีศึกษา

2.4 หนังสือราชกิจจานุเบกษา

2.5 โสตทัศนวัสดุทุกประเภท ยกเว้นโสตทัศนวัสดุที่มาพร้อมกับหนังสือ