การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ   

ชั้น 1 : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และหนังสือพิมพ์   

ชั้น 2 : สิ่งพิมพ์ภาษไทยหมวด 000 – 400 และโสตทัศนวัสดุประกอบหนังสือ

ชั้น 3 : สิ่งพิมพ์ภาษาไทยหมวด 500 – 700, สิ่งพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) และทรัพยากรรอดำเนินการ

ชั้น 4 : สิ่งพิมพ์ภาษาไทยหมวด 800 – 900, สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษหมวด 000 – 900, สิ่งพิมพ์พิเศษ (บ, ป, ปกศ., มอก., วจ,     วพ/TH, สร, น/F, พ, ย/J, รส/SS)    

ชั้น 5 : หนังสืออ้างอิง(อ / R), คู่มือการศึกษาสถาบันต่าง ๆ, หนังสืออุดรคดีศึกษา (อศ), ราชกิจจานุเบกษา, แผนที่, รูปภาพ, จุลสาร กฤตภาค, ฐานข้อมูล Grolier Multi Media Encyclopedia และบริการตอบคำ ถามและช่วยการค้นคว้า       

ชั้น 6 : บริการสารสนเทศพิเศษ (CD-ROM, ชุดการสอน,โสตทัศนวัสดุ), ฐานข้อมูลOnline, หนังสือบริการชั้นปิด