บริการของห้องสมุด

บริการของห้องสมุด

รายละเอียด

1. บริการยืม - คืนสารสนเทศ

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือ ติดต่อยืมกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสต ชั้น 2 และ ชั้น 4

สื่อโสตทัศน์ ติดต่อยืมกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสต ชั้น 2 และ ชั้น 4

บริการคืนหนังสือ
สามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องคืนหนังสือ 24ชั่วโมง

กรณีส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ บาท/เล่ม/ชิ้น/วัน

2. การบริการสารสนเทศช่วยการค้นคว้าออนไลน์

เป็นบริการสืบค้นสารสนเทศผ่านช่องทาง / ถามบรรณารักษ์ / e-mail / โทรศัพท์ / library.udru.ac.th ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น1 ชั้น 2 ชั้น และชั้น 5

3. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)

บริการที่ให้ผู้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ liberty.udru.ac.th

4. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ

หากต้องการที่ใช้หนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปแล้ว ผู้บริการสามารถทำการจองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 และ ชั้น 4

5. บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการทุกประเภทสามารถยืมทรัพยากรต่อได้ด้วยตนเองเพียงรายการละ 1 ครั้งเท่านั้นและทรัพยากรนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง

6. บริการ Internet

โดยศูนย์วิทยบริการให้บริการ Internet  wifi บริเวณชั้น1-5 และสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ ณ จุดบริการอินเตอร์เน็ตทั้ง 5 ชั้น และที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 2 ซึ่งสามารถใช้รหัสผ่านตามของมหาวิทยาลัย

7. บริการ Multimedia

 

8. บริการห้องศึกษาค้นคว้า

ให้บริการห้องค้นคว้า จำนวน 6 ห้อง โดยเปิดให้บริการชั้น 2 , 3 , 4 โดยผู้บริการต้องแสดงบัตรที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

9. บริการฐานข้อมูล

 

10. บริการพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร

ศูนย์วิทยบริการมีบริการพิมพ์งาน ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น และ ถ่ายเอกสาร งาน ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2