พื้นที่การให้บริการชั้น 1

พื้นที่การให้บริการชั้น 1 จะประกอบไปด้วย

  • เคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืน วารสาร
  • สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • วารสาร นิตยสาร (ฉบับปัจจุบัน ล่วงเวลา และเย็บเล่ม)
  • หนังสือพิมพ์ (ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลา)
  • บริการพิมพ์งาน
  • เครื่องสิบค้นทรัพยากร Opac
  • บริเวณพื้นที่นั่งอ่าน
  • บริการบูทอินเตอร์เน็ต และ บริการ Wifi