พื้นที่การให้บริการชั้น 2

พื้นที่การให้บริการชั้น 2 จะประกอบไปด้วย

 • เคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืน
 • สิ่งพิมพ์ภาษาไทย หมวด 000-400
 • บริการโสตทัศนวัสดุประกอบหนังสือภาษาไทย (CB DB TB)
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • เครื่องสิบค้นทรัพยากร Opac
 • บริเวณพื้นที่นั่งอ่าน
 • บริการบูทอินเตอร์เน็ต และ บริการ Wifi
 • ศุนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 • ห้องค้นคว้า
 • ห้องประชุม
 • E-AUCTION