พื้นที่การให้บริการชั้น 3

พื้นที่การให้บริการชั้น 3 จะประกอบไปด้วย

  • เคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืน
  • สิ่งพิมพ์ภาษาไทย หมวด 500-700
  • บริการสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุตลาดหลักทรัพย์แท่ง ประเทศไทย (SET)
  • บริการหนังสือรอดำเนินการ (หนังสือใหม่)
  • เครื่องสิบค้นทรัพยากร Opac
  • บริเวณพื้นที่นั่งอ่าน
  • บริการบูทอินเตอร์เน็ต และ บริการ Wifi
  • ห้องค้นคว้า