พื้นที่การให้บริการชั้น 4

พื้นที่การให้บริการชั้น 4 จะประกอบไปด้วย

  • เคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืน
  • สิ่งพิมพ์ภาษาไทย หมวด 800-900
  • สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
  • บริการโสตทัศนวัสดุประกอบหนังสือภาษาอังกฤษ (CBE,DBE)
  • บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ (บ, ป, ปกศ., มอก., วจ, วพ/TH, สร, น/F, พ, ย/J, รส/SS)
  • เครื่องสิบค้นทรัพยากร Opac
  • บริเวณพื้นที่นั่งอ่าน
  • บริการบูทอินเตอร์เน็ต และ บริการ Wifi
  • มุมกฎหมาย
  • ห้องค้นคว้า