พื้นที่การให้บริการชั้น 5

พื้นที่การให้บริการชั้น 5 จะประกอบไปด้วย

 • เคาน์เตอร์ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการหนังสืออ้างอิง (อ,R)
 • บริการหนังสืออุดรคดีศึกษา (อศ)
 • บริการบริการหนังสือผลงานทางวิชาการ (ผว)
 • บริการคู่มือทางการศึกษาสถานบันต่างๆ
 • บริการคู่มือราชกิจจานุเบกษา
 • บริการ จุลสาร กฤตภาค แผนที่ รูปภาพ
 • บริการฐานข้อมูล Grolier Multi Media Encyclopedia
 • เครื่องสิบค้นทรัพยากร Opac
 • บริเวณพื้นที่นั่งอ่าน
 • บริการบูทอินเตอร์เน็ต และ บริการ Wifi