พื้นที่การให้บริการชั้น 6

พื้นที่การให้บริการชั้น 6 จะประกอบไปด้วย

  • บริการโสตทัศนวัสดุ สื่อมัลติมีเดีย ชุดการสอน
  • ห้องประชุม สัมมนา ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม
  • ห้องมินิเธียเตอร์
  • มัลติมีเดีย