mersin escort porn

ค่าปรับและการชำระค่าชำรุดและสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ

 1. สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมได้ ต้องเสียค่าปรับ วันละ 5 บาท / เล่ม / แผ่น / ตลับ / ม้วน      
 2. หนังสือสำรอง ต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 2 บาท แต่ไม่เกินวันละ 20 บาท
 3. ในกรณีที่ทรัพยากรเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย
  1. ผู้ใช้บริการต้องซื้อมาทดแทน หากไม่สามารถซื้อมาทดแทนให้ได้   จะต้องชำระค่าเสียหายเป็น 2 เท่าของราคาทรัพยากรนั้น
  2. กรณีเป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้องชำระค่าถ่ายเอกสารตามราคาที่ถ่ายเป็น 2 เท่าของจำนวนหน้าของสิ่งพิมพ์
  3. รวมกับค่าเตรียมทรัพยากรออกบริการอีก 50 บาท / เล่ม และในกรณีที่ผู้ใช้บริการมาแจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่งต้องชำระค่าปรับเป็น รายวันด้วย
 4. ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากร จะถูกถอนสิทธิในการยืม จนกว่าจะชำระเงินให้เรียบร้อย
 5. ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาที่มีหนี้สินกับศูนย์วิทยบริการ หากไม่ดำเนินการ  ให้เรียบร้อย ศูนย์วิทยบริการจะเสนอสถาบัน เพื่อระงับการรับรองผลการศึกษา  และหลักฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาจนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย
 6. ผู้ที่ทำลายทรัพยากร หรือนำทรัพยากรออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม จะถูกปรับเท่ากับราคาของทรัพยากร และงดยืม 1 ภาคเรียน และศูนย์วิทยบริการจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Personnel and students can contact the librarian for more details at the link below.

Click now

mersin escort porn

antalya escort
ankara escort
izmit escort
xxx porn video in hd xxx porn xxx sex videos
sisli escort mecidiyekoy escort