mersin escort porn

ปรัชญา

บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการบริการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 4. สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
 5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1.เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในสถาบันและประชาชนในท้องถิ่น

 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 • จัดระบบบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันต่อความต้องการของผู้ใช้
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับสากล

2.ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการบริการ
สารสนเทศทางวิชาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 • สนับสนุนส่งเสริมสร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน
 • จัดบริการสารสนเทศ และบริการทางวิชาการและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดทำฐานข้อมูล  และจัดทำเว็บไซต์ในการเผยแพร่สารสนเทศและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

Personnel and students can contact the librarian for more details at the link below.

Click now

mersin escort porn

antalya escort
gaziantep escort
ankara escort
xxx porn video in hd xxx porn xxx sex videos
istanbul escort maltepe escort
replica watches
beylikduzu escort escort istanbul antalya eskort kadikoy escort pendik escort
bodrum escort
bostanci escort pendik escort
vdcasino
monobahis
marsbahis
porn pics
bodrum escort