mersin escort porn

1  พฤศจิกายน  2501

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี  ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอำนวยการเป็นห้องสมุดขนาด  4  ห้องเรียน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารคณะวิทยาการจัดการ)

10  มิถุนายน  2517              

กรมการฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท สร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่เป็นอาคารเอกเทศ  2 ชั้น (ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์)

พฤษภาคม  2539 

สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณ ให้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร  6 ชั้น

9 มิถุนายน  2540

izmir escort

เปิดบริการ และเรียกชื่อว่า  สำนักวิทยบริการ

14  มิถุนายน  2541 – ปัจจุบัน 

ศูนย์วิทยบริการได้พัฒนานำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้ ทางศูนย์วิทยบริการจึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for windows มาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ Liberty v5.0 Build 8.017

พ.ศ.  2547 – 2556              

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ.  2549  ได้แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  4  ศูนย์ คือ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ภาษา  และศูนย์วิทยบริการ

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา และศูนย์วิทยบริการ

Personnel and students can contact the librarian for more details at the link below.

Click now

mersin escort porn

antalya escort
umraniye escort
izmit escort
xxx porn video in hd xxx porn xxx sex videos
paykasa bozum