ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้าและห้องประชุมออนไลน์ :: LibraryUDRU
รายละเอียดห้องประชุม
ภายในศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ไม่อนุญาติให้ใช้) งดการจอง++++
ลำดับห้อง : 1
ชื่อห้อง : (ไม่อนุญาติให้ใช้) งดการจอง++++
จำนวนที่นั่ง : 6
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดเล็ก
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 6 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L2
ลำดับห้อง : 2
ชื่อห้อง : Meeting Room L2
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดกลาง
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L3
ลำดับห้อง : 3
ชื่อห้อง : Meeting Room L3
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดเล็ก
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L4
ลำดับห้อง : 4
ชื่อห้อง : Meeting Room L4
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดกลาง
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L5
ลำดับห้อง : 5
ชื่อห้อง : Meeting Room L5
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดกลาง
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L6
ลำดับห้อง : 6
ชื่อห้อง : Meeting Room L6
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดกลาง
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L7
ลำดับห้อง : 7
ชื่อห้อง : Meeting Room L7
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดเล็ก
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L8
ลำดับห้อง : 8
ชื่อห้อง : Meeting Room L8
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดกลาง
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room L9
ลำดับห้อง : 9
ชื่อห้อง : Meeting Room L9
จำนวนที่นั่ง : 5
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดเล็ก
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 5 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว


Meeting Room SP1 (ศูนย์สามพร้าว)
ลำดับห้อง : 10
ชื่อห้อง : Meeting Room SP1 (ศูนย์สามพร้าว)
จำนวนที่นั่ง : 10
ประเภทห้อง : ห้องประชุมขนาดเล็ก
รายละเอียด : เก้าอี้จำนวน 10 ตัว ไวท์บอร์ด 1 ชุด โต๊ะขนาดยาว 1 ตัว