ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้าและห้องประชุมออนไลน์ :: LibraryUDRU
คำแนะนำการใช้งานระบบจองห้องประชุม
 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
  สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ยังไม่มี Username และ Password การจองใช้ห้องประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี้ (กดที่นี่)
 2. เข้าเมนูการจองห้องประชุม
  - ระบุห้องประชุม (เลือกรายการ)
  - ระบุวัน เวลา ที่้ต้องการใช้ พร้อมตรวจสอบรายการห้องประชุมที่เลือก
  - ระบุจำนวนผู้เข้าใช้งาน
  - ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้จอง หรือผู้ที่ติดต่อประสานงาน
  - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  - กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน
 3. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการจอง เพื่ออนุมัติการจอง
 4. ตรวจสอบสถานะการจองห้องประชุม
  - หากมีข้อความว่า อนุมัติ แสดงว่าการจองห้องประชุม สมบูรณ์
ข้อกำหนดของการเข้าใช้ห้องค้นคว้า - ห้องประชุม
 1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการต้องเป็น บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 2. ในการใช้ห้องแต่ล่ะครั้งต้องมีจำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่ 5 คน (หรือตามจำนวนที่นั่งที่จัดไว้)
 3. ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 4. ผู้เข้าใช้บริการต้องนำบัตรประจำตัว ของทุกคนที่เข้าใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที่
 5. ให้บริการตามเวลาเปิดบริการของห้องสมุด ตั้งแต่เวลา 10.00 -17.00 น.
 6. กรุณารักษาความสะอาด ไม่อนุญาตให้นำอาหาร หากพบผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่จะยกเลิกการให้บริการห้องทันที
 7. กรุณาใช้ห้องอย่างมีมารยาท ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 8. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ บรรณารักษ์มีสิทธิตักเตือน ตัดสิทธิการใช้บริการ และเชิญออกจากห้อง
มารยาทในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
 1. ต้องเคารพต่อสถานที่ราชการ โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 2. ต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
 3. หนังสือ หรือสัมภาระอย่างอื่นให้นำไปเก็บไว้ใน Locker ที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให้ ทั้งนี้ไม่รวมสิ่งของมีค่า ถ้าเกิดการสูญหาย ศูนย์วิทยบริการ จะไม่รับผิดชอบ
 4. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่ม เข้าศูนย์วิทยบริการ
 5. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิด เข้าศูนย์วิทยบริการ
 6. ห้ามเล่นการพนัน และเกมในศูนย์วิทยบริการ
 7. ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์วิทยบริการ
 8. ห้าม ตัด ฉีก กรีด ขีดเขียน หรือขโมยหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของศูนย์วิทยบริการ
 9. ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เอกสาร และสิ่งของก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ ถ้าประตูควบคุมเกิดสัญญาณดังขึ้น
 10. ไม่นำทรัพยากรที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากศูนย์วิทยบริการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ
 11. ในการใช้หนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปวางไว้ที่ชั้นพักที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให
 12. ต้องนำทรัพยากรที่ยืมไปส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนด หรือก่อนกำหนด เมื่อเลิกใช้แล้ว
 13. ทรัพยากรที่ยืมไปจากศูนย์วิทยบริการควรจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำลาย หรือทำให้เปรอะเปื้อน
 14. ไม่ควรทำงานอื่น นอกเหนือจากการอ่านและศึกษาค้นคว้า
 15. ให้ความร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ และแจ้งให้บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการทราบ
 16. ผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการต้องปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งของ ศูนย์วิทยบริการโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังนี้
  - 17.1 ตักเตือน
  - 17.2 เชิญออกจากศูนย์วิทยบริการ
  - 17.3 ตัดสิทธิ์การใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
  - 17.4 พักการเรียน

วัน - เวลาให้บริการ
ภาคเรียนปกติ เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08 : 00 – 19 : 00 น.
วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ

ปิดภาคเรียน เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08 : 00 – 17 : 00 น.
วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ