บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen
วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในทักษะด้านวิศวกรสังคม และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร. คณิศรา ธัญสุนทรสกุล กล่าวเปิดโครงการ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน
 
The Office of Academic Resources and Information Technology hosted a Social Engineer workshop on March 12th and 13th, 2022, as part of the project Developing Competencies and Future Learning Skills for Udon Thani Rajabhat University Students. The aims were to integrate learning into active learning through real-life experiences and to encourage students to acquire, analyze, and improve their problem-solving, communication, social, and social innovation abilities.