บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.มงคล ทะกอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณชไมพร ชัยวินิตย์, อาจารย์ชลิดา เสน่ห์เมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณธันยานันท์ เดชภัทรไพบูลย์, คุณเข็มพร พรจันทร์ท้าว, และหัวหน้าสำนักงาน คุณสุวรรณี นามบุตร ประชุมในหัวข้อแนวทางการบริหารสำนักฯ และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2565 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
On Thursday 24th of March 2022, Dr. Mongkhon Thakong, Director of Academic Resources and Information Technology, together with Ms. Chamaiporn Chaivinich, Ajarn Chalida Sanemueang, Deputy Directors, Ms. Thunyanun Dechpatpaiboon, Ms. Kemporn Pornchanthaow, Assistant Directors, and the head of the office, Ms. Suwannee Nambuthara attended the meeting presided over the Executive Committee meeting entitled guidelines for administrations and movement strategies of the Office of Academic Resources in year 2022. The meeting was held in Building 17, the Language Center and Computer Center, the