บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

วันที่ 10  มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์, นางสาวชลิดา เสน่ห์เมือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ และคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx" ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นบุคลากรเกิดเเนวคิดที่สร้างสรรค์ ปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัว ด้วยวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับหน่วยงานมากที่สุด เสริมสร้างประสิทธิผลเต็มที่ต่อการขับเคลื่อน การปรับปรุง และทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนัก สถาบัน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 จำนวน 50 คน และกลุ่มระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 จำนวน 50 คน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้