บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen
วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.มงคล ทะกอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ ในโครงการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567)” โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร. คณิศรา ธัญญสนทรสกุล, และรองอธิการบดี ผศ.ดร. สาวิตรี บุญมี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ผศ.ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย, ดร.เอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ. พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม และอาจารย์กมลทิพย์ ชูประทีป จากคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
 
On March 3rd and 4th, 2022, the Office of Academic Resources and Information Technology, led by Dr. Mongkhon Thakong, Director of Academic Resources, hosted a workshop for staff titled "Strategies Management for the Office of Academic Resources and Information Technology in Three Years" (2022-2025). Asst. Prof. Dr. Kannisara Thunyasunthornsakul, President of Udon Thani Rajabhat University, and Asst. Prof. Dr. Sawittree Boonmi, Vice President, presided over the workshop. The goals were to incentivize personnel to prescribe strategies and frameworks that would drive the organization forward in accordance with the University's strategies. Additionally, there were guest presenters including Asst. Prof. Dr. Theerayut Phengchai, Vice President, Dr. Aekkarach Deenang, Director of the Research and Development Institute, Asst. Prof. Pimmsiri Chusrichom, and Ajarn Kamolthip Chupratheep from the Faculty of Management Sciences.