บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

โครงการรู้จักห้องสมุดด้วยกิจกรรม Library Tour ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำการใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้ได้รู้จักระเบียบและวิธีการใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าด้วยตนเองประกอบการเรียนในมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้