บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูล EBSCO ที่ทางกระทรวง อว. บอกรับประจำ 2022 ดังต่อไปนี้
– Academic Search Untimate
– Engineering Source
– EBSCO Dicovery Sevice Plus Full Text

3 databases posters 20210106 v2 1536x1536