บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

สำหรับนักศึกษา
- การได้รับรหัสผ่าน : นักศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายฯ ตั้งแต่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา
- กรณีนักศึกษาทำรหัสผ่านหาย : นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับบุคลากร
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

สำหรับบุคลภายนอก
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302