บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง งานเทคนิคห้องสมุด ให้แก่นักเรียน และครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยใช้พื้นที่จริงในการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด กรณีจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ห้องสมุดโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ความรู้ในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน บุคลากรและชุมชนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน