บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เรื่องงานเทคนิคห้องสมุด ให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ห้องสมุดญาณสัมปันโน เรือนจำกลางอุดรธานี เกี่ยวกับการจัดการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด เพื่อให้มีความรู้ในงานเทคนิคห้องสมุด และสามารถจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์ เพื่อให้เรือนจำกลางอุดรธานี มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าสำหรับผู้ต้องขังที่รับการศึกษาต่อในระหว่างถูกคุมขัง หรือใช้เพื่อลดความตึงเครียด ลดการกดดัน เพื่อพัฒนาจิตใจ และพฤตินิสัยของผู้ต้องขังสำหรับ “คืนคนดีสู่สังคม”