บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง งานเทคนิคห้องสมุด ให้แก่นักเรียน และครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้พื้นที่จริงในการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด กรณีจัดระบบมือ ที่ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ความรู้ในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน บุคลากรและชุมชนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน