บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565  โดยนำ นางสาวชไมพร ชัยวินิชย์ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ และคณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน “ Mobile library services ” กรณีการติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำการดำเนินงานห้องสมุดแก่ครูที่ดูแลห้องสมุด ให้สามารถดำเนินงานห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่อง

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู