บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ในเรื่องของการทบทวนการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดด้วยระบบมือ การจัดชั้นหนังสือให้ถูกต้อง  รวมถึงให้ความรู้ในการสำรวจและคัดหนังสือออก  กรณีที่ชื่อเรื่องนั้นๆ มีหลายฉบับ  เพื่อให้บริการแบบชั้นปิด หรือบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรหนังสือ  รวมถึงเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน ให้สามารถดำเนินงานห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักของการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ก็คือ การเตรียมการรับเสด็จฯ