บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

สรุปประเด็น KM ศูนย์วิทยบริการ

สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา

ประเด็น KM

ผู้รับผิดชอบ

โหลด

2565 องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ Application ของ Google และ Microsoftด้วยระบบ E-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ download pdf 1
2563 องค์ความรู้ การสืบค้นวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลออนไลน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ download pdf 1
2563 คู่มือการสืบค้นวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลออนไลน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ download pdf 1
2562 องค์ความรู้ การแนะนําการบริการห้องสมุดและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC งานบริการ download pdf 1
2561 องค์ความรู้ การแนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty งานบริการ download pdf 1
2560 การลงรายการทางบรรณานุกรม ตามหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC21 สำหรับทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือและวารสาร งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ download pdf 1
2559 การลงรายการทางบรรณานุกรม ตามหลักการลงรายการของ AACR2 และ MARC21 สำหรับหนังสือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ download pdf 1