บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

หนังสือรอดำเนินการ (On Process / Binding) คือหนังสือที่ยังไม่พร้อมออกให้บริการ เพราะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และวิธีสังเกตว่าหนังสือเล่มใดเป็นหนังสือรอดำเนินการให้ดูที่ สถานภาพของหนังสือ (STATUS ) ดังภาพตัวอย่าง

หากผู้ใช้มีความต้องการขอใช้หนังสือดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ผู้ใช้ตรวจสอบดูสถานภาพของหนังสือเล่มที่ต้องการจากหน้าจอ OPAC หากพบว่าหนังสือดังกล่าวมีสถานภาพ เป็น On Process / Binding ถ้าต้องการขอใช้ทรัพยากรดังกล่าวภายในห้องสมุด ให้ติดต่อกับบรรณารักษ์ งานบริการยืมคืน ชั้น 2 หรือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 เพื่อยื่นคำร้องขอใช้หนังสือรอดำเนินการถ้าต้องการยืมทรัพยากรดังกล่าว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการกับทรัพยากรที่ต้องการโดยด่วน และติดต่อขอรับทรัพยากรตาม วันที่ ที่เจ้าหน้าที่นัด ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืมคืน ชั้น 2 หรือกรอกรายละเอียด / สแกน QR Code

ตามลิงค์ >>> คลิก ขอใช้หนังสือรอดำเนินการ

QR ขอใช้หนังสือรอดำเนินการ